baner

JUDr. Ján Hamara

Notár JUDr. Ján Hamara

Kde nás nájdete?...

Odmena notára

Výšku odmeny za úkony v notárskej činnosti upravuje vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, v ktorej je odmena notára určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu. Poplatok u notára pozostáva zo samotnej odmeny, náhrady hotových výdavkov a zvyšuje sa o DPH, ktorej platcom je každý notár. Z tohto dôvodu je vhodné sa informovať o poplatku za konkrétny úkon na notárskom úrade.

Položka A

1.

Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení:  
  - z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
  - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,7 %
  - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,5 %
  - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,3 %
  - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,1 %
  - z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura 0,05 %
    najmenej 16,60 eura
  Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 66,39 eura
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 eura
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení. 49,79 eura
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb. 165,97 eura
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive. 13,28 eura
6.

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eura
7.

Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb. 23,24 eura
8.

Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 eura

Položka B

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici. 16,60 eura
2,

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eura

Položka C

1.

Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 1,33 eura
2.

Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 2,66 eura
3.

Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis. 1,99 eura

Položka D

1.

Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rukopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier:  
  - z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
  - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,5 %
  - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,3 %
  - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,1 %
  - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,05 %
  najmenej 66,39 eura
  Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.  
  Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov. 16,60 eura

Položka E

1. Ak ide o listinu. 25,56 eura
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze:  
  - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 23,24 eura
  - pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura eura vrátane 49,79 eura
  - pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 99,58 eura
  - pri základe nad 33 193,92 do 331 939,19 eura vrátane 165,97 eura
  - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 331,94 eura
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 eura

Položka F

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu. 1 euro
2, Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol. 3,32 eura

Položka G

1.

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eura

Položka H

1. Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú,aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eura

Položka I

1. Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov. 3,32 eura

Položka J

1.

Za registráciu záložného práva, v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky:  
  - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 33,19 eura
  - pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane 49,79 eura
  - pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 82,98 eura
  - pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane 116,18 eura
  - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 182,57 eura
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 eura
2.

Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 16,60 eura
3.

Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 3,32 eura

Položka K

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb. 16,60 eura
2, Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb. 9,96 eura

Položka L

1.

Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu. 1,33 eura
2.

Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:  
  - na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,44 eura
  - na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 eura
  - na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 eura
  - na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 eura
  - na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 eura
  na dobu neurčitú 4,65 eura
3.

Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 eura
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 eura

Položka M

  Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, može byť odmena dohodnutá v zmluve .".